Osobný bankrot

Riešenie ako začať proces zbavenia sa svojich dlhov.

V prípade, ak vaše záväzky výrazne prevyšujú hodnotu Vášho majetku, východiskom Vašej situácie môže byť vyhlásenie osobného bankrotu - konkurzu. Na základe zhodnotenia vašej majetkovej situácie, ako aj posúdenia výšky vašich záväzkov, vám odporúčame najvhodnejší postup. Pri vhodnosti vyhlásenia konkurzu na Vašu osobu Vám vypracujeme všetky nevyhnutné doklady k začatiu procesu ozdravenia Vašej finančnej situácie.


 

začnite proces svojho oddlženia už za 250,- Eur

 

V cene služby sú zahrnuté:

- osobná konzultácia s vyhodnotením podmienok pre vyhlásenie osobného bankrotu, v prípade nevyužitia služby je poplatok za konzultáciu 30,- Eur;
- oboznámenie s procesom vyhlásenia bankrotu, nákladov na tento proces ako aj nevyhnutných podmienok, nesplnenie ktorých môže znamenať zmarenie celého procesu ozdravenia;
- vypracovanie príslušných dokumentov nevyhnutných pre vyhlásenie konkurzu - osobného bankrotu;

V cene služby nie sú zahrnuté správne poplatky za overenie podpisov, vyžadovaný preddavok splatný podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu ani poplatky, ktorých povinnosť úhrady môže počas konania vzniknúť.

Nevyhnutým predpokladom na vyhlásenie osobného bankrotu je spĺňanie zákonom stanovených podmienok a preukázanie minimálnej hodnoty majetku.