Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty, od živnostenských listov až po čestne vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať iný údaj, ktorý nevyplýva zo žiadnych príloh. Po posledných legislatívnych zmenách je založiť s.r.o. môžu už len osoby, ktoré nemajú daňový nedoplatok, čo sa odrazilo aj pri povinnostiach zakladateľoch s.r.o. pred založením s.r.o..

Medzi povinné dokumenty, ktoré navrhovateľ musí pri podaní návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra predložiť, okrem iného patrí:

  • návrhový formulár,
  • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
  • preukázanie splatenia vkladov zakladateľov,
  • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu. (§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka)
  • potvrdenie, že osoby, ktoré zakladajú s.r.o. nemajú daňové nedoplatky voči príslušným správcom dane

K zápisu navrhovateľ môže ďalej predložiť stanovy, ak boli prijaté, písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba, a prípadne aj ďalšie dokumenty. Založiť novú spoločnosť môže len osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby zakladatelia získali súhlas od daňového úradu. Od decembra 2013 rovnako došlo k výraznej zmene pri splatení vkladu, kedy splatenie vkladu do rúk správcu vkladu už nebude viac možné. V súčastnosti zákon umožňuje len splatenie vkladov na bankový účet, čo musia navrhovatelia pri podaní návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra riadne preukázať.

Založenie sro a teda aj samotné vypracovanie uvedených dokumentov, potrebných pri založení s.r.o., nie je jednoduchou záležitosťou, nakoľko uvedené dokumenty musia obsahovať zákonom požadované náležitosti, v opačnom prípade súd odmietne návrh na zápis spoločnosti do registra vykonať. Spoločnosť bez zápisu do obchodného registra nevznikne, čím zakladateľ pri svojpomocnom založení sa vystavuje riziku finančnej straty z výdavkov vynaložených pri založení s.r.o.

Využitie externých firiem na vypracovanie týchto dokumentov nie je lacnou náležitosťou, nakoľko častokrát tieto služby predstavujú aj vysoké percento nákladov na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). S našou pomocou však môžete založiť s.r.o. za rovnakú sumu, akú by ste minuli pri založení sro svojpomocne, a v priebehu niekoľkých dní môžete podnikať prostredníctvom novej s.r.o.!

V priebehu pár dní Vám vypracujeme doklady potrebné na to, aby ste bez problémov získali živnostenské oprávnenia a príslušný obchodný register zapísal Vašu novú spoločnosť do registra. A to všetko bez nutnosti niekde cestovať, nakoľko dokumenty Vám bez problémov zašleme poštou, prípadne e-mailom a zaplatíme za Vás súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je zahrnutý v cene za službu asistovaného založenia s.r.o.. Po založení spoločnosti Vám v prípade záujmu poskytneme informácie ako zaregistrovať spoločnosť za platiteľa DPH, zabezpečíme vedenie účtovnej evidencie a vypracovanie daňových priznaní ako aj ostatnú účtovnú a daňovú agendu.