Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Mať vlastný biznis, byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo vlastniť spoločnosť je ambícia ako aj výzva mnohých. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.

Každý, kto sa púšťa do podnikania, sa vystavuje riziku prípadného neúspechu v podnikaní a s tým súvisiacimi následkami. Okrem správneho výberu predmetu podnikania, je dôležitou otázkou podnikateľov, najmä z radov začínajúcich, otázka výberu správnej formy podnikania. Aká forma je pre začínajúceho podnikateľa formou prístupnejšou a tou optimálnou na jednoduchý rozbeh podnikania? Je vhodné začať podnikať ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba?

Veľa podnikateľov sa do podnikania púšťa formou samostatne zárobkovo činnej osoby - fyzickej osoby podnikateľa. Z formy právnickej osoby začínajúci podnikatelia majú zbytočný strach, hoci na miske váh má obchodná spoločnosť viac výhod ako nevýhod oproti podnikania formou živnosti. Táto výhodnosť je zjavná pri porovnaní živnosti a spoločnosť s ručením obmedzeným.

Mnohí drobní živnostníci i malí podnikatelia sa zubami nechtami bránia prechodu podnikania na s.r.o., ale častokrát si kladú otázku, čo je pre nich lepšie a či to stojí za to, keby transformovali podnikanie z formy fyzickej osoby na osobu právnickú.

Hlavné argumenty pri výbere podnikania formou fyzickej osoby:

 • minimálne náklady súvisiace s administratívou pri získavaní povolenia na podnikanie oproti obchodným spoločnostiam, začať podnikať je možné už aj pri získaní jedného živnostenského oprávnenia, ktoré je spoplatnené len správnym poplatkom 3,- Eur,
 • jednoduché účtovníctvo prevažne využívané pri samostatne zárobkovo činných osobách je jednoduchšie ako podvojné, a častokrát evidenciu vedie aj sám podnikateľ prípadne jeho rodinný príbuzný,
 • malý podnikatelia majú častokrát predstavu, že môžu lepšie unikať optike správcu dane,
 • v začiatkoch podnikania je výhodnejšie byť nenápadnou fyzickou osobou ako právnickou,
 • živnosť sa vyznačuje jednoduchšou administratívou a na založenie živnosti sa nevyžadujú také odborné znalosti ako pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 • v súčasnosti podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným je zaťažené minimálnou daňovou povinnosťou - daňovou licenciou, pričom fyzická osoba nemá určenú minimálnu daň.

Právna forma s.r.o. vznikla z dôvodu potrieb obchodnej praxe. Pri vzniku právni teoretici reflektovali na nedostatky iných právnych foriem, či už zložitej štruktúry akciovej spoločnosti alebo neobmedzeného ručenia osobných spoločností. História i vývoj tak potvrdili nasledovné výhody s.r.o. oproti živnosti:

 • obmedzené ručenie spoločníkov spoločnosti, ktoré je evidentné už aj podľa názvu: spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako taká sama zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým svojím majetkom. Avšak spoločníci - zakladatelia ručia veriteľom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov zapísaných v obchodnom registri. Pri úplnom splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti vôbec neručia. A to je najväčšia výhoda oproti fyzickej osobe podnikateľovi, kde živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom (osobným ako aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a ktorý nemusí byť vôbec zahrnutý do podnikania).
 • právnická osoba je dôveryhodnejším biznis-partnerom pre kontrakty i banky ako živnostník, lebo sa chápe ako kapitálovo silnejšia a lepšie podnikateľsky skúsená ako fyzická osoba,
 • s.r.o. (ako aj iný typ obchodnej spoločnosti) nie je nutné zakladať na zelenej lúke, ale dá sa to urobiť oveľa ľahšie - či už kúpou hotovej už založenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ready-made s.r.o.), alebo využitím služieb špecializovanej odbornej firmy, ktorá dokáže založiť novú s.r.o. presne podľa požiadaviek v dodávke „na kľúč“,
 • optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia fyzickej osoby ako spoločníka alebo konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, kdežto v prípade fyzickej osoby podnikateľa je minimálne daňové a odvodové zaťaženie dané zákonom a aj v prípade horšej finančnej situácii nie je možné ovplyvniť minimálne odvodové zaťaženie. Naproti tomu spoločníci ako aj konatelia ak nepoberajú odmenu za svoju prácu pre spoločnosť, nie sú osobami povinnými platiť odvody,
 • systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje určité výhody. Každý typ účtovníctva jednoduchého ako i podvojného má svoje špecifiká, kde sa dá polemizovať o silných a slabých stránkach. Bez určitých odborných znalostí v podstate nie je ani možné viesť účtovnú evidenciu. Na získanie týchto znalostí je však podvojné účtovníctvo náročnejšie, avšak kompenzuje to určitou variabilitou a možnosťami ovplyvňovať výsledné hospodárenie spoločnosti. Okrem toho na účtovníctvo existuje veľa špecializovaných programových vybavení, kde nákladnosť obstarania sa výrazne neodlišuje od verzií s jednoduchým účtovníctvom,
 • s.r.o. sa dá rýchlo zrušiť, predať a použiť aj na jednorázový obchod a potom zlikvidovať,
 • a v neposlednom rade minimalizácia rizík z prípadného neúspechu z podnikania, ktoré úzko súvisí s obmedzeným ručením spoločníkov. V prípade nepriaznivej situácie a nezvládnutia nástrah podnikania tak fyzická osoba ako spoločník spoločnosti minimalizuje svoje straty len do výšky svojho vkladu na základnom imaní spoločnosti.

Nielen na Slovensku, ale i celosvetovo je právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným veľmi využívaná. Z hľadiska pomeru výhod a nevýhod je trochu vyššia administratívna náročnosť agendy právnickej osoby (s.r.o.) vykompenzovaná oproti jednoduchšej administratíve v prípade fyzickej osoby (živnosti) väčšou mierou minimalizácie rizík z prípadného neúspechu a krachu.