Základné podmienky založenia spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným je umelo vytvorená právnická osoba. Samotnej existencie spoločnosti predchádzajú dve fázy a to fáza založenia spoločnosti a následne vznik spoločnosti. Na to, aby spoločnosť sa mohla stať subjektom práva a teda nadobúdať práva a povinnosti, zákon ustanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí každá novozaložená spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať.

Charakter spoločnosti je daný už pri samotnom založení novej s.r.o.. Spoločnosť je založená spísaním zakladateľského dokumentu, či už spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. Zákon definuje podstatné náležitosti tohto dokumentu, pričom akýkoľvek chýbajúci údaj znamená odmietnutie vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra zo strany registrového súdu. Už teda v prvej fáze zakladania s.r.o. je potrebné poznať podmienky, za akých je možné založiť s.r.o.

 

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné brať do úvahy nasledovné pravidlá:

 • Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, pričom najviac môže mať spoločnosť 50 spoločníkov.
 • Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.
 • Ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
 • Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
 • Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
 • Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.
 • Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur.
 • Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur.
 • Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom.
 • Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.
 • Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť každý peňažný vklad splatený na najmenej 30 %.
 • Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť pred podaním návrhu na zápis aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania (5 000 eur).
 • Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa spoločnosť zapísať do obchodného registra, len keď je základné imanie splatené v plnej výške.
 • Založiť s.r.o. môže len osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky voči príslušným správcom dane.
 • Spoločnosť musí preukázať užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa zapíše do obchodného registra ako sídlo spoločnosti, alebo k takejto nehnuteľnosti môže doložiť súhlas vlastníka so zápisom do obchodného registra. V prípade, ak nedisponujete takouto nehnuteľnosťou, využite našu ponuku a prenajmite si sídlo s.r.o.!