Výdavky na založenie spoločnosti

V súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným vznikajú zakladateľovi finančné výdavky, ktoré sú nákladmi spoločnosti v provom roku hospodárenia. Celková výška nákladov na založenie spoločnosti závisí od podmienok a špecifikácií, za akých sa spoločnosť zakladá. Výška týchto výdavkov je určená predpisom, avšak stále existuje priestor na ich zníženie.

 

Vyčíslenie celkových nákladov na založenie spoločnosti závisí hlavne od počtu živnostenských listov a od počtu spoločníkov, ktorí zakladajú danú spoločnosť. Využitím našej služby BASIC klient dokáže i pri väčšom počte živnostenských listov náklady znížiť, nakoľko súčasťou služby je i overenie všetkých dokumentov, ktoré tvoria prílohu návrhu na zápis spoločnosti do registra.

Pri porovnaní nákladov na založenie spoločnosti prostredníctvom rôznych spôsobov zakladania, sa do úvahy brali nasledovné skutočnosti:

  • porovnávali sme dva spôsoby zakladania - bez využitia externej firmy svojpomocne a s využitím našej služby BASIC
  • spoločnosť zakladajú dvaja spoločníci
  • spoločenské zmluvy sa vypracúvajú v minimálnom počte vyhotovení
  • spoločenská zmluva definovala 10 predmetov podnikania - voľných živností a ustanovila dvoch konateľov.

 

Druh výdavku \ spôsob zakladania

svojpomocne služba BASIC

Cena využitej služby

0,00 Eur  336,00 Eur

Poplatok za overenie podpisov (1,50 Eur/za podpis)

 9,00 Eur  3,00 Eur

Poplatok za vystavenie osvedčenia (5 Eur/živnosť)

50,00 Eur  10,00 Eur

Poplatok za: overenie pravosti osvedčenia (3,00 Eur/strana)

 6,00 Eur  0,00 Eur

Súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do registra

 300,00 Eur  0,00 Eur

Približné výdavky spolu

 365,00 Eur  349,00 Eur

 

Prvotným výdavkom zakladateľa je spísanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy. Totožnosť osoby, ktorá podpisuje listinu, musí byť úradne overená. Cena za overenie podpisu sa pohybuje v závislosti od overovateľoch - na obecných úradoch a matrikách od 1,50 Eur za podpis, u notároch až vyše 4,- Eur za podpis. Ďalším výdavkov je poplatok za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení - ten je stanovený na 5,- Eur za ohlásenie voľnej živnosti alebo 15,- Eur za osvedčenie remeselnej alebo viazanej živnosti. Výšku týchto výdavkov vie navrhovateľ ovplyvniť, nakoľko pri založení spoločnosti môže zvoliť menej podnikateľských činností. Na druhej strane, pri neskoršom rozšírení predmetu podnikania po vzniku spoločnosti, doplnenie nových predmetov bude finančne nákladnejšie, nakoľko podnikateľ bude opätovne musieť zopakovať podobný postup ako pri založení spoločnosti (spísanie dodatku k zakladateľskej listine / spoločenskej zmluve, ohlásenie živnosti, podanie návrhu na zápis zmien).

Po ohlásení živností je zakladateľ povinný podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Listina, na základe ktorej je podnikateľ oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť - osvedčenia o živnostenskom oprávnení, je v dvojitom vyhotovení povinnou prílohou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Z uvedeného dôvodu je podnikateľ povinný overiť toto osvedčenie dvakrát. Náklady za overenie jednej strany sa pohybujú v rozpätí od 3,00 Eur na matrikách a vyššie u notároch. Podnikateľ tiež musí overiť všetky ostatné prílohy, ktorým preukazuje skutočnosti uvedené v návrhu na zápis, alebo k návrhu priloží originály. Posledným výdavkom podnikateľa je opätovné overenie podpisu navrhovateľa na návrhu na zápis spoločnosti do registra.

Z porovnania jednoznačne vyplýva, že za uvedených podmienok využitie služby BASIC vychádza pre zakladateľa spoločnosti s ručením obmedzeným jednoznačne finančne najvýhodnejšie. Podnikateľ okrem toho, že pri zakladaní spoločností získa odborné poradenstvo, počas celého procesu zakladania s.r.o. ho zastupujeme, vypracujeme všetky dokumenty potrebné k založeniu s.r.o., podnikateľ dokonca ušetrí niekoľko eur oproti svojpomocnému založeniu s.r.o.