Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba patrí medzi obchodné spoločnosti definované v § 56 Obchodného zákonníka. Jej základným znakom je jej samostatná právna subjektivita vo forme právnickej osoby. Spoločnosť zodpovedá za záväzky svojím celým majetkom, pričom spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatených vkladov. Právnická osoba ako samostatný právny subjekt má svoje obchodné meno - názov, sídlo ako aj štatutárny orgán, ktorý koná v jej mene. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorá musí definovať aj samotný účel založenia tejto právnickej osoby.

Obchodné spoločnosti patria medzi právnické osoby. Obchodný zákonník definuje obchodnú spoločnosť ako právnickú osobu založenú za účelom podnikania. Medzi obchodné spoločnosti zaraďujeme tieto spoločnosti:

  • verejná obchodná spoločnosť,
  • komanditná spoločnosť,
  • spoločnosť s ručením obmedzeným a
  • akciová spoločnosť.

Každá z týchto spoločností sa vyznačuje samostatnou právnou subjektivitou, ktorá oddeľuje spoločnosť ako samostatný právny subjekt od jednotlivých spoločníkov - zakladateľov. Spoločnosť má teda spôsobilosť na práva a povinnosti na jednej strane a spôsobilosť na právne úkony na druhej strany. Jednotlivé typy spoločností majú rozdielnú majetkovoprávnu zodpovednosť spoločníkov za záväzky spoločnosti. Na základe toho rozlišujeme medzi kapitálovými a osobnými spoločnoťami.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa považuje za kapitálovú spoločnosť. Kapitálový charakter spočíva v základnom imaní, ktoré je povinne tvorené z vkladov spoločníkov. Spoločníci neručia veriteľom osobne a neobmedzene, ale len do výšky svojich vkladov. Spoločnosť s ručením obmedzeným má však aj prvky osobnej spoločnosti, ktoré spočívajú v ručení spoločníka a v podmienkach nakladania s obchodným podielom spoločníka.

Medzi charakteristické znaky spoločnosti s ručením obmedzeným patrí obmedzené ručenie. Spoločnosť zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým svojím majetkom, avšak spoločníci za záväzky spoločnosti ručia len do výšky ich nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri. Spoločník teda nefiguruje vo vzťahu len k spoločnosti, ale pokiaľ neuhradil upísaný vklad na základnom imaní, je do výšky neuhradenej časti vkladu ručiteľom voči veriteľom spoločnosti za jej záväzky.

Obchodný zákonník umožňuje založiť obchodnú spoločnosť na účely podnikania. Naproti tomu spoločnosť s ručením obmedzeným ako aj akciová spoločnosť na rozdiel od ostatných typov spoločností, môže byť založená aj na iný účel ako na podnikanie, ak osobitný zákon to nezakazuje. Pojem účel spoločnosti je odlišný od pojmu predmet podnikania spoločnosti. Predmet podnikania je potrebné chápať ako konkrétnu realizačnú činnosť, ktorá smeruje k dosiahnutiu účelu spoločnosti. Účelom spoločnosti s ručením obmedzeným teda nemusí byť len podnikanie.

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným je charakteristická svojim unikátnym obchodným menom. Samostatná právna subjektivita spoločnosti vyžaduje, aby spoločnosť ako samostatný právny subjekt vystupoval vo všetkých právnych vzťahoch len pod osobitným obchodným menom. Obchodné meno je definované ustanovením § 8 Obchodného zákonníka ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania. Nové obchodné meno sa teda musí odlišovať od už existujúceho obchodného mena. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným musí obchodné meno obsahovať dodatok označujúci právnu formu ako "spoločnosť s ručením obmedzeným" alebo niektorú zo skratiek "spol. s r. o." alebo "s.r.o.".