Podmienky a priebeh osobného bankrotu

Vyhlásenie osobného bankrotu nie je jednoduchým procesom. Od úmyslu vyhlásiť bankrot až ku konečnému oddlženiu môže z dôvodu veľmi veľkého záujmu ubehnúť niekoľko mesiacov. Je preto vhodné tento čas urýchliť, a spoznať základné podmienky, za akých môže osobný bankrot ozdraviť stav vašich financií.

Za súčasnej právnej úpravy je proces začatia oddlženia pre vysoký záujem značne obmedzený. Konzultácie k uvedenej problematike sú obsadené niekoľko mesiacov dopredu, avšak vašu nepríjemnú finančnú situáciu je možné riešiť aj okamžite.

Domáhať sa zbavenia svojich dlhov a oddlžiť môžete vtedy, keď ste platobne neschopný, teda neviete uhrádzať svoje záväzky viacerým veriteľom.  Ide častokrát o bežný jav, keďže zamestnať sa trvalý pracovný pomer nie je vždy jednoduché a automatické a dostupnosť finančných pôžičiek znamenala častokrát zadĺženie osôb za neúmernú hranicu, kedy už ani vlastným majetkom nie je možnosť pokryť dlhy.

Formy oddlženia

Svojich dlhov sa môžete zbaviť dvojakým spôsobom a to formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Rozdiel medzi týmito formami spočíva v tom, že pri konkurze poskytujete celý svoj majetok na úhradu veriteľom. Pri oddlžení formou splátkového kalendára musíte uhradiť časť svojich dlhov splátkami, pričom svoj majetok si môžete ponechať.

Vyhlásenie osobného bankrotu

Základnou podmienkou pre vyhlásenie osobného bankrotu je minimálne jedno exekučné konanie voči dlžníkovi alebo iné vykonávacie konanie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra exekúcii alebo potvrdenia z príslušného okresného súdu. Bez prebiehajúcej exekúcie nie je možné požiadať o oddlženie. Podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu môžete aj v tom prípade, ak nemáte žiaden majetok, ste bezmajetný. Aj pre Vás je dostupné oddlženie formou konkurzu a vyhlásením bankrotu Vás súd oddlží. K návrhu je potrebné doložiť príslušné doklady, ktorými preukazujete svoju majetkovú situáciu, ako aj stav zadlženosti.

Ak spĺňate uvedené podmienku, že je voči vám vedené aspoň jedno exekučné konanie alebo iné vykonávacie konanie, súd pristúpi k vyhláseniu osobného bankrotu. Ďalší priebeh závisí od zvolenej formy riešenia oddlženia, či už konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Konkurz

Pri oddlžení formou konkurzu súd po posúdení návrhu vyhlási konkurz na majetok dlžníka a ustanoví správcu konkurznej podstaty. Ten vyzve dlžníka na poskytnutie súčinnosti, aby uviedol všetok majetok, ktorý dlžník vlastní. Tento majetok sa následne speňaží v konkurze a výťažok zo speňaženia sa použije na úhradu nákladov konkurzu a úhrady pohľadávok veriteľov.

Pri oddlžení formou splátkového kalendára je situácia odlišná. Súd posúdi návrh a ak sú splnené podmienky, poskytne ochranu dlžníkovi proti veriteľom a ustanoví správcu. Ochrana voči veriteľom spočíva v odložení všetkých exekúcii, pri ktorých pohľadávky môžu byť oddlžením dotknuté. Správca v rámci tohto konania už nespeňažuje majetok, ale posúdi finančnú situáciu dlžníka, či ten bude schopný zo svojich príjmov zabezpečiť svoje základné životné potreby a rovnako aj uhradiť vo forme splátok časť pohľadávok, nie menej ako 30 % z výšky pohľadávky. Ak správca posúdi, že dlžník je schopný plniť veriteľom časť ich pohľadávok, zostaví splátkový kalendár. Ak správca svojim posúdením sa dopracuje k záveru, že zostaviť splátkový kalendár nie je možné, odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na oddlženie formou konkurzu.

Oddlženie