Základné imanie

Základné imanie je základnou zložkou vlastného imania spoločnosti. Predstavuje súhrn kapitálu v peňažnom vyjadrení, ktorý vkladajú zakladatelia - spoločníci pri založení spoločnosti. Ide teda o základný zdroj majetku spoločnosti, bez ktorého spoločnosť nemôže vzniknúť.

Základné imanie je všeobecne definované ustanoveniami Obchodného zákonníka, § 58 – 59b zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených ustanovení sa základné imanie povinne vytvára v kapitálových obchodných spoločnostiach, teda vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným ako aj akciových spoločnostiach. ZI môže byť tvorené peňažnými vkladmi ako aj v peniazoch oceniteľným majetkom, ktorý spoločník vkladá do spoločnosti. Takýto majetok musí byť ohodnotený znaleckým posudkom a spoločnosť po vzniku musí nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto majetku. V prípade ak spoločnosť právo nenadobudne, spoločnosť majetok vráti a spoločník je povinný vklad zaplatiť v peniazoch.

Podľa § 108 Obchodného zákonníka hodnota základného imania musí byť minimálne 5 000,- Eur. Základné imanie sa môže počas existencie spoločnosti zvyšovať a následne aj znižovať, avšak nikdy nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu. Hodnota vkladu spoločníka musí byť v súčasnosti aspoň 750,- Eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30 %. Hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania. Ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ, základné imanie musí byť splatené v plnej výške.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - v aktuálnom znení účinnom od 1. 1. 2016

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v aktuálnom znení účinnom od 1. 1. 2016