Register obchodu SR - nie je register ako register

Založili ste si novú spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť a práve Vám bola doručená listová zásielka týkajúca sa registrácie Vašej spoločnosti do registra spolu s poštovou poukážkou na zaplatenie registračného poplatku? Aj vy sa pýtate, či je tento poplatok povinný a či je potrebné ho uhradiť? Pre vás máme nasledovné odporúčanie: nie, nie ste povinný uhradiť tento poplatok.

Každá novo-založená spoločnosť alebo živnosť ešte pred oficiálnym zverejnením v obchodnom alebo živnostenskom registri dostáva ponuku k registrácii, ktorá sa veľmi nápadne ponáša na registráciu do oficiálnych registrov Slovenskej republiky - či už ide o obchodný alebo živnostenský register. Register obchodu SR, Register obchodu a živnosti alebo Register obchodných spoločností SR - aj takéto môžu mať pomenovania registre, ktoré sú vedené súkromnými podnikateľmi a ktoré nemajú nič spoločné s oficiálnymi registrami SR. Za týmito ponukami stoja súkromní podnikatelia, ktorí ponúkajú registráciu do týchto registrov za nemalý finančný poplatok, pričom neponúkajú žiadnu pridanú hodnotu oproti oficiálnym registrom. Ich cieľom vo veľkej miere je len zapôsobiť na novo-vzniknutých podnikateľov a vyvolať dojem, že ide o povinnú registráciu. Ide však len o poskytnutie služby. Po úhrade registračného poplatku bude údajne podnikateľ zverejnený v danom súkromnom registri, ku ktorému sa počas svojho podnikateľského pôsobenia pravdepodobne ani nedostanete. Čo je zaujímavé, aj bez úhrady tohto poplatku, je možné nájsť vaše identifikačné údaje týchto súkromných registroch. Úhrada poplatku je tak úplne zbytočná.

Na Slovensku existujú - čo sa týka podnikateľov - dva hlavné registre. Tým prvý je Živnostenský register SR s internetovou adresou www.zrsr.sk, ktorý obsahuje zoznam všetkých podnikateľov - či už fyzických alebo právnických osôb, ktorým boli vydané živnostenské listy. Po získaní živnostenského listu je každá osoba, ktorá získala živnostenský list, automaticky uvedená v tomto registri. Druhým registrom je Obchodný register SR zverejnený na stránke www.orsr.sk. Ten obsahuje údaje všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Rovnako, aj v tomto prípade sa automaticky po zápise podnikateľa do obchodného registra, zverejní aj údaj na internetovom portáli. Nie je teda potrebné uhrádzať žiadny ďalší poplatok, keďže poplatok ste uhradili už pri ohlásení živnosti alebo pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra.

Nie ste jediný, komu bola doručená táto ponuka. Tieto ponuky pre novo-vzniknutých podnikateľov existujú už niekoľko rokov. Často krát ide o ponuku firmy, ktorá má krátku dobu životnosti. Po krátkom čase je táto firma vystriedaná inou a tento postup sa neustále opakuje. Počiatky týchto "registrácií" siahajú pred rok 2000. Čo je dosť zarážajúce, je rýchlosť za akú Vám doručia ponuku k registrácii. Vaša firma ako ani živnosť ešte nie sú zverejnené na internetových portáloch www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk a Vám je doručená ponuka k registrácií, ktorá obsahuje všetky informácie, zverejňované v oficiálnych registroch SR. Zdroj, odkiaľ tieto firmy čerpajú informácie, zostáva však utajený.

Jednoznačne Vám teda odporúčame neuhrádzať doručenú poštovú poukážku za registráciu do týchto súkromných registrov.

Pred časom sa tejto problematike venovali aj redaktori Televíznych novín Markízy. Pozrite si ich reportáž: