Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Valné zhromaždenie môže tiež pozostávať z jedného spoločníka, ktorý má dostatočný počet hlasov na prijatie rozhodnutia. Aj v tomto prípade je valné zhromaždenie ako také tvorené viacerými osobami, ide bezpochyby o kolektívny orgán, kde ostatní spoločníci svoje právo účasti na zhromaždení nevyužijú a rozhodovať je umožnené aj jednej osobe.

Základná funkcia valného zhromaždenia spočíva v rozhodovaní o zásadných otázkach života spoločnosti, upravovania vnútorných pomerov fungovania spoločnosti, ukladaniu záväzných pokynov ostatným orgánom a následnej kontrole plnenia týchto pokynov. Hoci podľa § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka zákon umožňuje valnému zhromaždeniu vyhradiť si rozhodovanie vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, valnému zhromaždenie neprináleží výkonná činnosť, ktorá patrí výlučne štatutárnemu orgánu a ani možnosť účinne obmedziť oprávnenie štatutárneho orgánu voči tretím osobám.

Vymedzenie pôsobnosti valného zhromaždenia z pohľadu praxe nie je sporné. Teória valného zhromaždenia ako orgánu automaticky vyžaduje formálne požiadavky na realizáciu tejto pôsobnosti, či už pri zvolávaní zhromaždenia, priebehu zhromaždenia alebo pri prijímaní rozhodnutí. Pri rozhodnutiach valného zhromaždenia z hľadiska právnej teórie dochádza k stretu právnych názorov týkajúcich sa právnej povahy týchto rozhodnutí, čo v konečnom dôsledku má určitý vplyv aj na realizáciu ochrany práva spoločníkov a iných osôb voči neplatným uzneseniam valného zhromaždenia.

Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia

Všetci spoločníci sú oprávnení prijatím dodatku k spoločenskej zmluve zmeniť zásadné pomery v spoločnosti. Na prijatie takýchto zmien je však vyžadovaný súhlas všetkých spoločníkov. Zákon poskytuje spoločníkom aj ďalšiu možnosť ako rozhodovať bez dodržania formálno-právnych podmienok konania valného zhromaždenia, a to je rozhodovanie mimo valného zhromaždenia per rollam. Slovenská právna úprava nestanovuje žiadne limity, pri ktorých je rozhodovanie per rollam prípustné. Je preto vhodné, aby spoločníci mohli vylúčiť, prinajmenšom obmedziť tento spôsob rozhodovania v spoločenskej zmluve.

Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako právnická osoba je vytvorenou právnou fikciou, ktorá nemôže sama osebe konať, bez účasti fyzických osôb. S.r.o. nevyhnutne musí byť založená na určitej organizačnej štruktúre.Právna úprava rozlišuje dva druhy orgánov a to orgány obligatórne a orgán fakultatívny. Treba však odlišovať orgán spoločnosti od osôb, ktoré tento orgán tvoria. Orgán je možné definovať ako vnútorný útvar spoločnosti bez právnej subjektivity, ktorý tvorí určitá osoba alebo skupina osôb zabezpečujúcich činnosť spoločnosti ako právnickej osoby buď vo vzťahu k tretím osobám, alebo dovnútra spoločnosti.