Eseročka.sk - Rýchle a profesionálne zakladanie sro bez nákladov naviac

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Prejsť na obsah

Nová ESEROČKA

už za 331,- Eur

vrátane súdneho

poplatku za zápis

Ready-made s.r.o.

nová vopred založená spoločnosť pripravená na okamžitý štart už za 399,- Eur

Podnikajte v daňovom raji s vysokým stupňom anonymity vlastníctva už za 750,- Eur!

Dostali ste sa ako živnostník na hranu svojich podnikateľských možností a na ďalší rozvoj je podnikanie formou fyzickej osoby nepostačujúce, či už z pohľadu rizika, imidžu firmy alebo organizačnej štruktúry?

 

Máte podnikateľský nápad, neviete ako začať a ako fyzická osoba - podnikateľ by ste sa obávali priveľkého rizika?

 

Ušetrite čas a námahu pri zisťovaní ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Vďaka elektronickym návrhom, ktoré podávame ako jedna z prvých spoločností na trhu, dnes s nami už za založenie s.r.o. nemusíte zaplatiť ani o cent viac.

Eserocka.sk
 
Hotová spoločnosť - ready-made s.r.o.
Potrebujete podnikať čo najskôr? Potrebujete spoločnosť, ktorá už figuruje v obchodnom registri alebo je registrovaná za platiteľa DPH? Začnite podnikať s hotovou ready-made spoločnosťou z našej ponuky za bezkonkurenčných 399€ s využitím prenájmu sídla s.r.o.. Poplatky za zmeny už v cene.
text
Podnikajte cez daňový raj!
Máte daňový nedoplatok? Sú vedené voči vám exekučné alebo iné vymáhavacie konania? Aj pre Vás ponúkame príležitosti na reštart Vášho podnikania s vysokým stupňom ochrany Vášho vlastníctva prostredníctvom založenia materskej spoločnosti na Seychelloch.
text
Registrácia za platiteľa pre DPH
V súvislosti s registráciou pre daň z pridanej hodnoty bol zákonom č. 246/2012 Z. z. zavedený nový inštitút zábezpeky na daň, ktorý je možné považovať za značnú bariéru podnikateľského prostredia, keď výška zábezpeky môže byť až 500 000,- Eur a samotný proces stanovenia výšky tejto zábezpeky je značne neodkontrolovateľný!
text

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Z formy právnickej osoby začínajúci podnikatelia majú zbytočný strach, hoci na miske váh má obchodná spoločnosť viac výhod ako nevýhod oproti forme podnikania vo forme fyzickej osoby. Táto vyhodnosť je zjavná pri porovnaní živnosti a spoločnosť s ručením obmedzeným.

text
 
Základné imanie v spoločnosti s ručením obmedzeným
Základné imanie je základnou zložkou vlastného imania spoločnosti. Predstavuje súhrn kapitálu v peňažnom vyjadrení, ktorý vkladajú zakladatelia pri založení spoločnosti. Ide teda o základný zdroj majetku spoločnosti, bez ktorého spoločnosť nemôže vzniknúť.
text
Porovnanie odvodového zaťaženia 2013

Od roku 2013 sa opäť menia niektoré pravidlá pre výpočet poistných odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní. Rovnako sa mení minimálna výška odvodov SZČO s príjmom vyšším ako 4 078,68 Eur v roku 2011 na 185,29 Eur.

Splatenie vkladov

Od 1.12.2013 nadobúda účinnosť novelizácia Obchodného zákonníka, na základe ktorej dochádza k výraznej zmene pri forme splatenie vkladov pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Nepremeškajte túto zmenu a založte novú s.r.o. čím skôr!

text

eserocka

Eseročka - rýchle a overené založenie spoločnosti podľa vašich požiadaviek s najlepšími cenami na trhu!


Ako založiť spoločnosť rýchlo, lacno a profesionálne
Rýchle a overené založenie s.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným podľa vašich požiadaviek
Založiť sro s nami nemôže byť už jednoduchšie a lacnejšie
Predaj spoločnosti už v priebehu niekoľkých dní
Zakladateľská listina vypracovaná podľa vašich požiadaviek už nasledujúci pracovný deň
Rýchle a profesionálne zalozenie sro
Eseročka - vybaví zápis spoločnosti do obchodného registra už v priebehu niekoľkých dní od spísania spoločenskej zmluvy
Oboznámime Vás s podmienkami na viazané živnosti
Živnostenský list vybavíme už nasledujúci pracovný deň
Eseročka - založiť firmu s nami nemôže byť už jednoduchšie a lacnejšie
Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným
Rýchle, lacné a overené vybavenie živnosti
Eseročka vybavíme zápis spoločnosti do OR už v priebehu niekoľkých dní od spísania spoločenskej zmluvy
Živnostenský list vybavený už nasledujúci pracovný deň
Prevod spoločnosti založenej podľa vašich požiadaviek
Vybavenie sro
On-line zakladanie sro
Rýchle, lacné a overené vybavenie živnostenského listu
Eseročka - založení společnosti na Slovensku
vyberieme volné živnosti pre Vašu novú spoločnosť
Eseročka - založení sro na Slovensku

Obchodné meno právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Tiež platí, že na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy. Vzhľadom na existenciu rôznych obchodných reťazcov, spoločností typu holding alebo iných druhov podnikateľských subjektov, ktoré sú majetkovo prepojené, zákon pripúšťa možnosť označenia viacerých subjektov podobnými názvami, ale musí tu byť dodržaná podmienka ich odlišnosti. Obvykle bude rovnaký kmeň obchodného mena s určitými modifikáciami vyjadrujúcimi odlišnosť zamerania jednotlivých podnikateľských subjektov. Na zachovanie odlíšiteľnosti nebude postačovať len odlišný dodatok k obchodnému menu vyjadrujúci ich právnu formu. Právnická osoba, ktorej práva boli dotknuté neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ takéhoto konania zdržal a odstránil závadný stav. Tiež je možné požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie (aj v peniazoch). V záujme predchádzania takýmto situáciám je potrebné už pri zápise nového subjektu do obchodného registra vykonať preverenie obchodného mena, aby sa navrhovateľ zápisu vyhol zastaveniu konania z dôvodu porušenia princípu nezameniteľnosti obchodného mena. Sídlo právnickej osoby musí byť určené už pri jej vzniku. Sídlom sa podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka rozumie adresa, kde sa uskutočňuje organizovanie a riadenie činnosti právnickej osoby. Za adresu sa pritom považuje iba názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, príp. súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice. Adresy založené na uvádzaní čísla poštovej priehradky nie sú prípustné. Základnou podmienkou na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (založenie s.r.o., založenie sro, založenie spol. s r. o., zakladanie s.r.o., zakladanie spol. s r. o.) je vypracovanie spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy a jej podpísanie všetkými zakladateľmi s úradne overenými podpismi. Ak ide o zakladanie spoločnosti jedným zakladateľom sa takáto zmluva nahrádza zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice. Podmienkou ak ide o založenie s.r.o. je spísanie zakladateľskej listiny. Druhou nevyhnutnou podmienkou na zakladanie sro je nadobudnutie živnostenského listu a prípadne aj koncesnej listiny. Rovnako ako fyzická osoba aj právnická osoba je povinná ohlásiť svoju živnosť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho sídla. Právnická osoba preukáže odbornú spôsobilosť svojho zodpovedného zástupcu, priloží výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnymi orgánmi, ako aj výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu. Prílohou je aj doklad preukazujúci založenie s.r.o. a to spoločenská zmluva. Keďže vznik spoločnosti s ručením obmedzeným je až ku dňu zápisu do obchodného registra, musí prebehnúť zápis spoločnosti do obchodného registra na príslušnom krajskom súde. Pri tomto zápise spoločnosť prikladá živnostenské alebo iné oprávnenie na činnosť, spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu (príp. zakladateľskú listinu) ako doklad preukazujúci založenie s r o, stanovy, notársku zápisnicu o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, príp. o ustanovujúcej schôdzi družstva podpísanú všetkými členmi predstavenstva, ďalej doklad o zložení kapitálu (družstvo doklad o splatení určenej časti zapisovaného základného imania). Ak ide o zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, táto zakladaná spoločnosť je povinná priložiť aj písomné vyhlásenie zakladateľov o tom, či už sú spoločníkmi inej spoločnosti a prípadne aj preukázať uhradenie všetkých záväzkov z tejto ich už založenej spoločnosti. Vkladom do základného imania založenej spoločnosti môžu byť peňažné prostriedky alebo iné peniazmi oceniteľné hodnoty, t.j. nepeňažný vklad, ktorý môže spoločnosť hospodársky využiť. Vklady spočívajúce v záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby nie sú prípustné. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom základného imania do obchodného registra. Ak je vkladom vec a spoločnosť k nej nenadobudla vlastnícke právo, tak spoločník, ktorý sa na poskytnutie tohto vkladu zaviazal, je povinný do 90 dní zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch a spoločnosť je povinná spoločníkovi vec vrátiť. Nepeňažný vklad do spoločnosti a jeho peňažná hodnota, ktorá sa určí znaleckým posudkom, sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladacej listine. Ak hodnota nepeňažného vkladu prevyšuje 1 mil. Sk alebo ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, sú potrebné posudky dvoch znalcov. Týmto vkladom sa fyzická osoba – spoločník podieľa na výsledkoch podnikania právnickej osoby. Vklad súkromného majetku fyzickej osoby do základného imania nepodlieha žiadnym daňovým povinnostiam. Ak by vklad do spoločnosti spočíval v prevode pohľadávky, na prevod práv s ňou spojených sa primerane použijú ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka o postúpení pohľadávky. Spoločník, ktorý previedol na spoločnosť ako vklad pohľadávku, zodpovedá za jej vymožiteľnosť do výšky jej ocenenia. Vkladom získaný obchodný podiel je teda mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní právnickej osoby, ktorý je definovaný ako obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých pri podnikaní. Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý tým bol poverený v spoločenskej zmluve. Správou vkladu možno poveriť aj banku, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti. Osoba spravujúca vklady je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Po vzniku založenej spoločnosti je správca vkladov povinný odovzdať vklady na základnom imaní bez zbytočného odkladu spoločnosti. V zmysle Obchodného zákonníka môže ísť pri zakladaní s.r.o. a vzniku právnickej osoby o verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť alebo družstvo. Voľba vhodného typu právnickej osoby zakladanej spoločnosti za účelom podnikania závisí predovšetkým od toho, aký počet spoločníkov má záujem založiť právnickú osobu, akú výšku základného imania chcú zakladatelia dosiahnuť, v akom rozsahu chcú ručiť za záväzky spoločnosti a pod. Založenie firmy závisí od množstva právnych a organizačných úkonov – spracovanie spoločenskej zmluvy, zakladacej zmluvy, zakladacej listiny alebo notárskych zápisníc a návrhu na zápis do obchodného registra, zabezpečenie výpisu z registra trestov, vybavenie živnostenského listu príp. koncesnej listiny, realizácia zápisu do obchodného registra a pod. Finančné náklady na legalizáciu podnikania závisia od výšky správnych poplatkov, napr. za vydanie živnostenského listu, koncesnej listiny, za zápis do obchodného registra. Tiež závisia od toho, či na spracovanie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, stanov, notárskej zápisnice o konaní ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, príp. o ustanovujúcej schôdzi družstva využijú zakladatelia služby odborných poradenských spoločností.

Rýchle a overené zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným. | Hlavná stránka - Zakladanie s.r.o. - Naše služby - Informácie - Cenník - Kontakt - info@eserocka.sk

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu