Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Základné imanie je všeobecne definované ustanoveniami Obchodného zákonníka, § 58 – 59b zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených ustanovení sa základné imanie povinne vytvára v kapitálových obchodných spoločnostiach, teda vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným ako aj akciových spoločnostiach. ZI môže byť tvorené peňažnými vkladmi ako aj v peniazoch oceniteľným majetkom, ktorý spoločník vkladá do spoločnosti. Takýto majetok musí byť ohodnotený znaleckým posudkom a spoločnosť po vzniku musí nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto majetku. V prípade ak spoločnosť právo nenadobudne, spoločnosť majetok vráti a spoločník je povinný vklad zaplatiť v peniazoch.

Podľa § 108 Obchodného zákonníka hodnota základného imania musí byť minimálne 5 000,- Eur. Základné imanie sa môže počas existencie spoločnosti zvyšovať a následne aj znižovať, avšak nikdy nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu. Hodnota vkladu spoločníka musí byť v súčasnosti aspoň 750,- Eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30 %. Hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania. Ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ, základné imanie musí byť splatené v plnej výške.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - v aktuálnom znení účinnom od 1. 1. 2016

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v aktuálnom znení účinnom od 1. 1. 2016

Podnikateľom sa môžete stať do týždňa

Na založenie živnosti potrebujete len platný občiansky preukaz, spoločnosť s. r. o. si môžete aj kúpiť. Napriek výhodám zamestnaneckého pomeru čoraz viac ľudí chce "pracovať na svojom“. Začať podnikať je každým rokom jednoduchšie. Pri živnostiach sa byrokracia výrazne znížila a umožnila rozbehnúť biznis doslova do jedného týždňa. Podnikatelia hovoria, že stále je čo zlepšovať. Záujem stúpa aj o spoločnosti s ručením obmedzeným.

Osobné a kapitálové spoločnosti

Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na dva základné druhy, a to na spoločnosti osobné a spoločnosti kapitálové. Medzi osobné spoločnosti patrí verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Medzi kapitálové spoločnosti zaraďujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.