Výhody Offshore SEYCHELLES

Súčasné zákony platné v Seychelskej republike ponúkajú flexibilnú a veľmi atraktívnu možnosť založenia a správy offshore spoločností. Tu založené offshore spoločnosti ponúkajú akcionárom a zakladateľom vysokú ochranu súkromia a vlastníctva. Seychelská jurisdikcia sa vyznačuje značnými výhodami.

 

Výhody seychelskej IBC:

1. nulové zdanenie

Seychelská IBC, podľa definície zákona, nie je predmetom žiadnej dane z príjmov alebo ziskov. Rovnako ani akcionár seychelskej IBC nie je zdaňovaný žiadnou daňou z príjmov plynúcich z IBC. Seychelská IBC je tiež oslobodená od všetkých poplatkov pri transakciách súvisiacich s podnikaním, najmä pokiaľ ide o prevody majetku do spoločnosti, o akcie, dlhové cenné papiere alebo iné cenné papiere tejto IBC.

V zásade je možné konštatovať, že seychelská IBC je bez daňového zaťaženia, pokiaľ sa dodrží niekoľko jednoduchých pravidiel podnikania. Hlavnou požiadavkou je, že seychelská IBC nesmie podnikať na území Seychel (okrem prípady, kedy vstupuje do obchodnej činnosti s inou Seychelskou IBC). Zákon rovnako stanovuje, že všetky výnimky pre seychelské IBC zostanú v platnosti po dobu dvadsiatich rokov odo dňa vzniku IBC. Spoločnosť na Seychelách musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • nesmie podnikať na Seychelách,
 • nesmie vlastniť nehnuteľnosť na Seychelách,
 • nesmie vykonávať bankovú činnosť ani činnosť poisťovníctva bez osobitného povolenia.

2. diskrétnosť

Diskrétnosť je jedným z kľúčových rysov podnikania prostredníctvom seychelskej IBC. Údaje o spoločnosti, o skutočných vlastníkov, riaditeľov a akcionárov NIE SÚ súčasťou verejných registrov. Pri registrácii nového IBC, obchodný register nevyžaduje žiadne údaje o tom, kto je skutočným vlastníkom novej spoločnosti. Táto informácia je známa len registrovanému agentovi, prostredníctvom ktorého sa spoločnosť zakladá a ten drží túto informáciu v úplnej dôvernosti. Jediné dokumenty seychelskej IBC, ktoré sa poskytujú pre verejné záznamy, sú zakladateľská listina a stanovy spoločnosti. Tieto dokumenty neobsahujú žiadne údaje o skutočných akcionárov, alebo o skutočných vlastníkoch firmy.

Seychelská republika je nezávislou krajinou. Ako taká nie je povinná zdieľať alebo podávať informácií do zahraničia. Seychely nie sú predmetom európskej smernice o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, na rozdiel od niektorých iných offshore finančných centier.

3. ochrana proti výkonu rozhodnutia

Ak sa niektorý cudzí štátny orgán, prostredníctvom znárodnenia, vyvlastnenie, konfiškácie, exekúcie alebo iným výkonom rozhodnutia pokúsi prevziať akcie alebo iný majetok seychelskej IBC, rozhodnutím seychelského súdu je možné prikázať spoločnosti ignorovať pokus o prevzatie alebo zadržanie a pokračovať v rešpektovaní práv doterajších akcionárov seychelskej IBC.

4. rýchle založenie

Seychely majú jeden z najrýchlejších registrov medzinárodných obchodných spoločností na svete. Nová IBC je obvykle zapísaná do príslušného registra do 24 hodín.

5. výhodné štátne licenčné poplatky

Na základe prijatého pozmeňovacieho návrhu v roku 2007 sa atraktivita IBC na Seychellách výrazne zvýšila. Pri registrácií seychellskej IBC sa platí poplatok 100 USD. Tento poplatok sa následne platí aj každý ďalší rok. Uvedená výška poplatku sa vzťahuje na všetky medzinárodné obchodné spoločnosti bez ohľadu na výšku základného imania, splateného kapitálu, počet akcií alebo iných firemných premenných. Táto výhoda výrazne favorizuje seychelskú IBC oproti väčšine ostatných offshore jurisdikcií! Každoročné náklady na prevádzku spoločnosti v daňovom raji tak pri výbere Seychelských ostrovov ako cieľovou jurisdikciou sú veľmi prijateľné.

Väčšina ostatných offshore jurisdikcií vyžaduje podstatne vyššie poplatky za registráciu a každoročnú licenciu. Zväčša výška licenčného poplatku sa stanovuje v závislosti od výšky upísaného základného imania - obvykle prahová hodnota je 50 000 $ alebo 100 000 $. Takéto spoplatnenie však v Seychelách neexistuje! To znamená, že môžete mať IBC registrovanú v Seychellách so základným kapitálom sto miliónov dolárov a stále platíte ten istý vládny poplatok za licenciu vo výške 100 $.

Porovnanie poplatkov v niektrých offshore jurisdikciách:

Krajina

Licenčné poplatky

Prah hodnoty kapitálu

Seychely 100 $ bez obmedzenia
Samoa 300 $ 1 000 000 $
St. Vincent 100 $ 100 000 $
Dominika 150 $ 100 000 $
Nevis 220 $ 100 000 $
Belize 100 $ 50 000 $
Anquilla 230 $ 50 000 $
Bahamy 350 $ 50 000 $
Kajmany 600 $ 50 000 $
Panama 300 $ 10 000 $
Cookove ostrovy 300 $ 5 000 $

 

Rovnako ako tomu je na Seychellách, existuje jedna hlavná offshore jurisdikcia, kde minimálny licenčný poplatok nie je viazaný na základné imanie, a to sú Britské panenské ostrovy. Avšak dokonca aj tu je kapitalizácia obmedzená - na minimálny počet akcií (50 000), bez ohľadu na nominálnu hodnotu akcie. Licenčný poplatok na Britských panenských ostrovoch je však vyšší a to 350 $.

6. nevyžadovaný splatený kapitál

Seychelská IBC nemusí mať minimálny splatený základný kapitál, aby mohla začať podnikateľskú činnosť. Akákoľvek výška emitovaného kapitálu môže byť uvedená v zakladateľských dokumentoch, ak to vyžadujú vlastníci. (emitovaný kapitál je určité množstvo kapitálu, ktoré spoločnosť možnosť čerpať od svojich akcionárov protiplnením za akcie spoločnosti.) Výška emitovaného kapitálu môže byť voľne stanovená a neexistujú žiadne záväzné časové rámce, kedy tento kapitál musí byť splatený akcionármi.

7. žiadne finančné výkazníctvo

Seychelské medzinárodné obchodné spoločnosti nemajú povinnosť predkladať finančné výkazy spoločnosti. IBC si môže nastaviť tvorbu finančných výkazov spôsobom, ktorý je najviac vhodný pre vlastníkov firmy.

8. flexibilná organizačná štruktúra

Seychelská medzinárodná obchodná spoločnosť má nezávislú právnu subjektivitu a má rovnaké postavenie ako fyzická osoba. Seychelská IBC vyžaduje minimálne len jedného akcionára a jedného riaditeľa, pričom môže ísť o tú istú osobu. Spoločnosť nemá povinnosť ustanoviť miestneho vedúceho alebo riaditeľa a zahraničné fyzické alebo právnické osoby môžu byť akcionármi ako aj riaditeľmi Seychelskej IBC. Spoločnosť nemá povinnosť vymenovať ďalších úradníkov alebo zástupcov. Akcionár, riaditeľ alebo vedúci pracovník môže byť fyzickou alebo právnickou osobou akejkoľvek národnosti. Rokovania valného zhromaždenia alebo riaditeľov nemusia sa konať na Seychelách a k tomu nie je ani povinnosť minimálneho počtu valných zhromaždení za rok.

9. variabilita druhov a foriem akcií

Seychelská IBC môže vydať zaknihované akcie a môžu byť označené ako

 • akcie s hlasovacím právom,
 • akcie bez hlasovacích práv,
 • akcie, ktoré majú viac či menej než jeden hlas na akciu,
 • akcie, s ktorými je možné hlasovať len o niektorých otázkach, alebo u ktorých sa hlasovacie právo viaže na výskyt niektorej udalosti,
 • s ktorými je možné hlasovať len vtedy, keď sú v držbe osôb, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky,
 • akcie bez uvedenia nominálnej hodnoty,
 • neočíslované akcie,
 • kmeňové akcie,
 • prioritné akcie,
 • odkupované akcie a
 • akcie, ktoré oprávňujú na účasť iba v niektorých aktívach.

10. názov spoločnosti

Rovnako ako je tomu u nás, seychelská IBC nemôže byť registrovaná pod názvom, ktorý je zhodný s názvom už existujúcej spoločnosti. Registrácia novej IBC môže byť odmietnutá, ak jej názov pripomína názov inej spoločnosti.

Obchodné právo pre seychelské IBC rovnako zahrňuje aj "obmedzené mená". To sú tie, ktoré obsahujú slová "Assurance", "Bank", "Building Society", "Chamber of Commerce", "Chartered", "Cooperative", "Imperial", "Insurance", "Municipal", "Trust", "Foundation", alebo slovo, ktoré má podobný význam. Obmedzeným môže byť aj iné slovo, ktoré podľa názoru registrátora, naznačuje alebo vytvára dojem určitého prepojenia so Seychelami alebo jej vládou alebo s akoukoľvek inou krajinou alebo vládou tejto krajiny. Registrátor môžu tiež odmietnuť registráciu konkrétneho názvu, ak podľa názoru registrátora je tento názov neslušný, urážlivý, inak nevhodný alebo zavádzajúci.

11. koncovka - skratka označujúca typ spoločnosti

Meno spoločnosti môže končiť slovom alebo skratkou označujúcou právnickú osobu alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Najobľúbenejšie koncovky sú napr. "Limited", "Corporation" alebo "Incorporated", slová "Société anonyme", alebo "Sociedad Anonima", alebo skratky "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH", "AG", "OY" alebo "SA". Úplný zoznam týchto koncoviek a skratiek je možné nájsť v časti III, § 11 (1) Seychelles International Business Companies Act (Seychelsky medzinárodný obchodný zákon), ako aj v nasledujúcej tabuľke.

 

Názov spoločnosti

Skratka

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.
Limitia LTDA.
Compagnie CIE
Company CO.
Società per Azioni S.P.A.
Società par action s.p.a.
Részvénytársaság  Rt
Akciová spoločnosť a.s.
Dioníčko društvo d.d.
Delniska druzba D.D.
Aktsionernoye Obschestvo A.O.
Osakeyhtiö OY
Aktiengesellschaft AG
Anstalt Est
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH
Société a responsabilité limité S.à.r.l.
Anpartsselskab ApS
Aktieselskab  A/S
Società a responsabilità Limitada S.r.l.
Sociedad Limitada S.L.
Spólka Akcyjna S.A.
Spólka z organiczoną odpowiedzialnoścoą Sp.z.
Private limited company o.o.
Close Corporation CC
(Proprietory) Limited (Pty) Ltd
Eteria periorismenis efthynis E.P.E.
Limited Ltd
Corporation Corp.
Société Anonyme or sociedad Anomina  S.A.
Public Limited Company PLC
Societe, a Responosabilité Limité S.A.R.L.
Berhad Bhd
Proprietary Pty
Namloze Vennootschap N.V.
Besloten Vennootschap B.V.
Aktiengesellschaft A.G.
Limited Life Company LLC