Zábezpeka pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty

Podnikatelia sú v súčasnosti zaťažovaní viacerými povinnosťami, ktoré výrazne znižuje atraktívnosť podnikateľského prostredia. Medzi takéto opatrenia môžeme zahrnúť aj inštitút zábezpeky na daň z pridanej hodnoty. Ide do značnej miery o diskutabilný zásah do voľnosti a otvorenosti podnikania, keďže začínajúci podnikateľ už v prvotných fázach rozbehu svojej podnikateľskej činnosti musí na určitú - nie veľmi krátku dobu bezúročne financovať štát.

V zmysle § 4c zákona č. 222/2004 Z.z. tak zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, či už z dôvodu dosiahnutia obratu, podnikania v združení alebo ako dobrovoľný žiadateľ, je povinná zložiť zábezpeku na daň. Ide o zloženie peňažných prostriedkov na účet daňového úradu, alebo zdaniteľnej osobe poskytne banka bankovú záruku, pričom v obidvoch prípadoch ide o poskytnutie bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech správcu dane. Za uvedené obdobie zdaniteľnej osobe neprislúcha úrok. Túto povinnosť majú:

  • fyzická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,
  1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
  2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,
  • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň,
  • konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby.
  1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
  2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom.

Výšku zábezpeky určuje daňový úrad v rozmedzí od 1 000,- Eur do 500 000,- Eur, pričom nie sú ojedinelé prípady, kedy dolná hranica určenia výšky zábezpeky začína pri 2 000,- Eur, čo je pre začínajúceho podnikateľa značná položka. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby, čo je výrazne ťažko zobjektizovateľný faktor. Do objektívneho postupu registrácie v zmysle daňového poriadku tak zákonodarca zaradil priestor na svojvôľu správcov dane pri posudzovaní rizika vzniku nedoplatku na dani, keďže takéto riziko nie je možné v žiadnom prípade objektívne posúdiť a rovnako chýbajú akékoľvek objektívne limity, ktoré by boli vymedzené zákonnými spôsobmi zisťovania skutkového základu pri posudzovaní rizika vzniku nedoplatku na dani. V žiadnom prípade nie je možné akceptovať postup správcov dane, keď posudzovanie rizika je na vyhodnotení niekoľko desiatok otázok informačného systému, ktorý je v zásade pre daňový subjekt neodkontrolovateľný a ku ktorým nemá právo sa ani vyjadrovať. Aplikácia vnútroorganizačných predpisov je v tomto prípade nedostatočná, keďže nejde o zákonom určené objektívne limity a daňovým subjektom sa odoberá základe právo na prerokovanie veci za priamej účasti daňového subjektu. Odpoveď na otázku ústavnej konformnosti konania správcov dane pri určovaní zábezpek určí až následná prax.

Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň žiadateľ môže podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky. Odvolanie proti rozhodnutiu však nemá odkladný účinok a teda daňový subjekt sa až do rozhodnutia o odvolaní nevyhne povinnosti zložiť zábezpeku. Ak žiadateľ zábezpeku na daň nezložil v stanovenej lehote, prípadne ju zložil v nižšej čiastke, správcovia dane budú nedoplatok na zábezpeke vymáhať. Zákon teda výrazne zasahuje do podnikateľského prostredia, keďže vytvára značný priestor pre neistotu daňových subjektov. Zákon umožňuje uložiť bez akýchkoľvek zákonom stanovených objektívnych limitov, ktoré by boli predvídateľne, zábezpeku na daň v takej výške, ktorá bude pre daňový subjekt likvidačná!

Zábezpeku na daň budú môcť správcovia dane použiť na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. O použití zábezpeky na daň alebo jej časti daňový úrad vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie, odvolanie však nebude mať odkladný účinok. Ak však správcovia dane zábezpeku na daň nepoužijú na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej nepoužitú časť vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň. V zmysle uvedeného a bežnej praxe správcov dane, kedy k úhrade daňových preplatkov od správcov dane dochádza výlučne v posledných dňoch zákonnej lehoty, tak je možné predpokladať, že správcovia dane budú v zmysle zákona zadržiavať peňažné prostriedky podnikateľov na takmer 13 mesiacov.

Po overení údajov uvedených v žiadosti o registráciu v prípade povinnej registrácie pre DPH správca dane zapíše žiadateľa do registra daňových subjektov. O registrácii pre daň vydá daňový úrad zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii (ružová kartička) a pridelí jej identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane, okrem nadobudnutia podniku platiteľa, kedy sa platiteľom stáva odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti.