viazaná živnosť,

  • Živnostenské podnikanie

    Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nie každá činnosť, ktorá spĺňa definíciu živnosti, je aj živnosťou.

  • Zodpovedný zástupca pre viazanú alebo remeselnú živnosť

    Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba nemôže preukazovať odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie viazaných živností priamo, ale musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.

  • Zoznam živností

    Rozmýšľať nad začatím podnikania, ale neviete ako svoju činnosť pomenovať? Prezrite si aktuálny prehľad označení jednotlivých druhov živností.