s.r.o.,

 • Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

  S nami je proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným veľmi jednoduchý. Poskytneme Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti, prevedieme Vás celým postupom a zastúpime Vás pred príslušným okresným úradom a okresným súdom. Vašou základnou úlohou tak zostáva len výber toho správneho názvu Vašej novej firmy a výber toho správneho riešenia, ktoré ponúkame.

 • Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

  Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako právnická osoba je vytvorenou právnou fikciou, ktorá nemôže sama osebe konať, bez účasti fyzických osôb. S.r.o. nevyhnutne musí byť založená na určitej organizačnej štruktúre.Právna úprava rozlišuje dva druhy orgánov a to orgány obligatórne a orgán fakultatívny. Treba však odlišovať orgán spoločnosti od osôb, ktoré tento orgán tvoria. Orgán je možné definovať ako vnútorný útvar spoločnosti bez právnej subjektivity, ktorý tvorí určitá osoba alebo skupina osôb zabezpečujúcich činnosť spoločnosti ako právnickej osoby buď vo vzťahu k tretím osobám, alebo dovnútra spoločnosti.

 • Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia

  Všetci spoločníci sú oprávnení prijatím dodatku k spoločenskej zmluve zmeniť zásadné pomery v spoločnosti. Na prijatie takýchto zmien je však vyžadovaný súhlas všetkých spoločníkov. Zákon poskytuje spoločníkom aj ďalšiu možnosť ako rozhodovať bez dodržania formálno-právnych podmienok konania valného zhromaždenia, a to je rozhodovanie mimo valného zhromaždenia per rollam. Slovenská právna úprava nestanovuje žiadne limity, pri ktorých je rozhodovanie per rollam prípustné. Je preto vhodné, aby spoločníci mohli vylúčiť, prinajmenšom obmedziť tento spôsob rozhodovania v spoločenskej zmluve.

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným

  Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba patrí medzi obchodné spoločnosti definované v § 56 Obchodného zákonníka. Jej základným znakom je jej samostatná právna subjektivita vo forme právnickej osoby. Spoločnosť zodpovedá za záväzky svojím celým majetkom, pričom spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatených vkladov. Právnická osoba ako samostatný právny subjekt má svoje obchodné meno - názov, sídlo ako aj štatutárny orgán, ktorý koná v jej mene. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorá musí definovať aj samotný účel založenia tejto právnickej osoby.

 • Trestné činy právnických osôb

  Zákonom č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb sa do slovenského právneho poriadku zavádza trestná zodpovednosť právnických osôb za vymedzené trestné činy. Trestného činu sa tak bude môcť dopustiť nielen konkrétna fyzická osoba, ale aj právnická osoba, ktorej môže byť uložený niektorý zo zákonom určených trestov. 

 • Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným

  Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Členmi tohto orgánu sú všetci spoločníci spoločnosti. Spravidla ide o kolektívny orgán, čo vychádza zo samotnej podstaty súkromnoprávnej korporácie, avšak nie bezvýhradne. Pri jedno-osobovej spoločnosti pôsobnosť valného zhromaždenia je daná jedinému spoločníkovi, ktorý sa však valným zhromaždením nestáva.

 • Výdavky na založenie spoločnosti

  V súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným vznikajú zakladateľovi finančné výdavky, ktoré sú nákladmi spoločnosti v provom roku hospodárenia. Celková výška nákladov na založenie spoločnosti závisí od podmienok a špecifikácií, za akých sa spoločnosť zakladá. Výška týchto výdavkov je určená predpisom, avšak stále existuje priestor na ich zníženie.

 • Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

  Mať vlastný biznis, byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo vlastniť spoločnosť je ambícia ako aj výzva mnohých. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.

 • Základné podmienky založenia spoločnosti

  Spoločnosť s ručením obmedzeným je umelo vytvorená právnická osoba. Samotnej existencie spoločnosti predchádzajú dve fázy a to fáza založenia spoločnosti a následne vznik spoločnosti. Na to, aby spoločnosť sa mohla stať subjektom práva a teda nadobúdať práva a povinnosti, zákon ustanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí každá novozaložená spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať.

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

  Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty, od živnostenských listov až po čestne vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať iný údaj, ktorý nevyplýva zo žiadnych príloh. Po posledných legislatívnych zmenách je založiť s.r.o. môžu už len osoby, ktoré nemajú daňový nedoplatok, čo sa odrazilo aj pri povinnostiach zakladateľoch s.r.o. pred založením s.r.o..