Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

 

Najobľúbenejšie koncovky sú napr. "Limited", "Corporation" alebo "Incorporated", slová "Société anonyme", alebo "Sociedad Anonima", alebo skratky "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH", "AG", "OY" alebo "SA". Úplný zoznam týchto koncoviek a skratiek je možné nájsť v časti III, § 11 (1) Seychelles International Business Companies Act (Seychelsky medzinárodný obchodný zákon), ako aj v nasledujúcej tabuľke.

 

Názov spoločnosti

Skratka

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.
Limitia LTDA.
Compagnie CIE
Company CO.
Società per Azioni S.P.A.
Società par action s.p.a.
Részvénytársaság  Rt
Akciová spoločnosť a.s.
Dioníčko društvo d.d.
Delniska druzba D.D.
Aktsionernoye Obschestvo A.O.
Osakeyhtiö OY
Aktiengesellschaft AG
Anstalt Est
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH
Société a responsabilité limité S.à.r.l.
Anpartsselskab ApS
Aktieselskab  A/S
Società a responsabilità Limitada S.r.l.
Sociedad Limitada S.L.
Spólka Akcyjna S.A.
Spólka z organiczoną odpowiedzialnoścoą Sp.z.
Private limited company o.o.
Close Corporation CC
(Proprietory) Limited (Pty) Ltd
Eteria periorismenis efthynis E.P.E.
Limited Ltd
Corporation Corp.
Société Anonyme or sociedad Anomina  S.A.
Public Limited Company PLC
Societe, a Responosabilité Limité S.A.R.L.
Berhad Bhd
Proprietary Pty
Namloze Vennootschap N.V.
Besloten Vennootschap B.V.
Aktiengesellschaft A.G.
Limited Life Company LLC

Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia

Všetci spoločníci sú oprávnení prijatím dodatku k spoločenskej zmluve zmeniť zásadné pomery v spoločnosti. Na prijatie takýchto zmien je však vyžadovaný súhlas všetkých spoločníkov. Zákon poskytuje spoločníkom aj ďalšiu možnosť ako rozhodovať bez dodržania formálno-právnych podmienok konania valného zhromaždenia, a to je rozhodovanie mimo valného zhromaždenia per rollam. Slovenská právna úprava nestanovuje žiadne limity, pri ktorých je rozhodovanie per rollam prípustné. Je preto vhodné, aby spoločníci mohli vylúčiť, prinajmenšom obmedziť tento spôsob rozhodovania v spoločenskej zmluve.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Nevyhnutnou súčasťou podnikateľov je aj registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty. K tejto registrácii môže dôjsť zo zákona, prípadne podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu z dôvodu dosiahnutia zákonom stanoveného obratu alebo podniketeľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre zaregistrovanie.