Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Zákon rozoznáva tri druhý živností. U remeselných a viazaných živností sa vyžaduje preukázanie dosiahnutia odborného vzdelávania, prípadne prax. Takéto podmienky môže spĺňať len fyzická osoba. Preto u spoločností s ručením obmedzeným preukazuje dosiahnuté vzdelanie, prípadne získané osvedčenie alebo prax, ustanovený zodpovedný zástupca. Pre voľné živnosti nie sú ustanovené žiadne obmedzenia ani podmienky.

Remeselné živnosti

U remeselných živností je podmienkou prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. U týchto živností je tak nevyhnutné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom, prípadne získanou praxou v odbore.
Zoznam remeselných živností

Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania viazaných živností je odborná spôsobilosť získaná inak, napríklad získaním iného typu vzdelania, prípadne osvedčenia. V niektorých prípadoch je vyžadujúca aj prax v odbore.
Zoznam viazaných živností

Voľné živnosti

Voľné živnosti môže prevádzkovať ktokoľvek a nevyžadujú sa žiadne kvalifikačné alebo iné odborné predpoklady.
Zoznam voľných živností 

 

Zoznam živností

Rozmýšľať nad začatím podnikania, ale neviete ako svoju činnosť pomenovať? Prezrite si aktuálny prehľad označení jednotlivých druhov živností.

Živnostenské podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nie každá činnosť, ktorá spĺňa definíciu živnosti, je aj živnosťou.