Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Zákon rozoznáva tri druhý živností. U remeselných a viazaných živností sa vyžaduje preukázanie dosiahnutia odborného vzdelávania, prípadne prax. Takéto podmienky môže spĺňať len fyzická osoba. Preto u spoločností s ručením obmedzeným preukazuje dosiahnuté vzdelanie, prípadne získané osvedčenie alebo prax, ustanovený zodpovedný zástupca. Pre voľné živnosti nie sú ustanovené žiadne obmedzenia ani podmienky.

Remeselné živnosti

U remeselných živností je podmienkou prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. U týchto živností je tak nevyhnutné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom, prípadne získanou praxou v odbore.
Zoznam remeselných živností

Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania viazaných živností je odborná spôsobilosť získaná inak, napríklad získaním iného typu vzdelania, prípadne osvedčenia. V niektorých prípadoch je vyžadujúca aj prax v odbore.
Zoznam viazaných živností

Voľné živnosti

Voľné živnosti môže prevádzkovať ktokoľvek a nevyžadujú sa žiadne kvalifikačné alebo iné odborné predpoklady.
Zoznam voľných živností 

 

Živnostenské podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nie každá činnosť, ktorá spĺňa definíciu živnosti, je aj živnosťou.

Podávanie priznaní k DPH len elektronicky

Dlhodbým cieľom štátnej správy je plne elektronizovať komunikáciu medzi daňovými subjektmi a správcom dane. Jedným z týchto krokov bolo aj zavedenie povinnej elektronickej komunikácie vybraných subjektov s daňovými úradmi.