Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

 

 Živnosť za stovku je reálna

Nárastu počtu živnostníkov pomohlo otvorenie jednotných kontaktných miest na obvodných živnostenských úradoch. Podľa Márie Rapcovej z úradu v Šali tieto miesta využívajú takmer všetci záujemcovia o živnosť. "Pochvaľujú si to najmä poistenci Všeobecnej zdravotnej, kde bývajú dlhé rady,“ hovorí Rapcová.

Úrad si na základe vyplneného formulára zabezpečí z Generálnej prokuratúry výpis z registra trestov, elektronicky prihlási záujemcu na daňovom úrade aj v zdravotnej poisťovni. Ak ide o začínajúceho podnikateľa, počas prvého roka nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, tie sú povinné od 1. júla nasledujúceho roka. "Ak má záujem iba o jeden predmet podnikania a je ním voľná živnosť, tak mu stačí stokorunový kolok,“ potvrdzuje Rapcová. Podľa odhadov vydanie živnostenského listu trvá jeden až dva dni, prihlásenie na úradoch je vybavené do piatich pracovných dní.

Pozor na povesť

Za každý ďalší predmet podnikania pri voľnej živnosti sa platí ďalšia stovka, pri remeselnej alebo viazanej živnosti je to 500, a pri koncesovanej tisíc korún. S vyšším stupňom živnosti stúpajú aj nároky. Na remeselnú potrebuje žiadateľ výučný list, no prax už nie je nevyhnutná, na viazanú potrebuje osvedčenie o odbornej zručnosti, napríklad z nejakého kurzu, a pri koncesovanej listine skúma správny orgán okrem bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti aj finančnú spoľahlivosť či povesť. "Týka sa to napríklad podnikania so zbraňami či v doprave,“ vysvetľuje Rapcová. Na prevádzkovanie lekárne je zase potrebná licencia z ministerstva zdravotníctva.

Nevybavia všetko

Napriek prihláseniu do zdravotnej poisťovne cez kontaktné miesto musí živnostník s poisťovňou komunikovať. Do ôsmich dní od začatia prevádzkovania živnosti jej musí oznámiť výšku preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré bude platiť. Jednotné kontaktné miesta prihlasujú síce na daňový úrad, ale iba za platiteľov dane z príjmov. Živnostník sa musí ako platiteľ ďalších daní - dane zo závislej činnosti, z pridanej hodnoty či spotrebných daní - prihlásiť na daňovom úrade sám. "Kompetencie kontaktných miest na živnostenských úradoch by sa mohli rozšíriť, drobný podnikateľ má stále veľa vybavovačiek,“ hovorí prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka.

Atraktívnejšia je "eseročka“

Pre živnostníkov sa podľa Sirotku v poslednom období stáva atraktívnou aj spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej založenie je však omnoho zložitejšie. Záujemca musí splniť podmienky potrebné na zápis do obchodného registra. Do dvoch až troch týždňov vybaví všetky formality pre začínajúcich podnikateľov objednaná firma. Levočská Eseročka potvrdzuje zvýšený záujem o založenie s.r.o. na kľúč. Dôvodom je to, že tieto právnické osoby na rozdiel od živnostníkov neručia celým majetkom a môžu ušetriť aj na odvodoch. Konateľka zvolenskej firmy Domenico odhaduje, že založenie s.r.o. stojí aj s poplatkom za zápis do obchodného registra, s notárskymi overeniami podpisov a dokumentov a takisto s odmenou do 20-tisíc korún.

Spol. s r.o. sa ako hotový produkt dajú aj kúpiť. Firma Celtic ich ponúka po celom Slovensku za takmer 30-tisíc korún. Podľa konateľa Radovana Baláža má firma všetky potrebné náležitosti a do pár dní s ňou môže kupec podnikať.

Podnikateľský plán zvýhodní živnosť

Pred založením živnosti môže záujemca požiadať miestny úrad práce o štátnu dotáciu. Od mája sa zvýšila na 103 900 korún. Aby príspevok dostal, musí splniť niekoľko podmienok. Predložiť doklad o absolvovaní kurzu o základoch podnikania, predložiť podnikateľský plán, kde vyčísli svoje náklady, a absolvovať testy. Ak ukončí živnosť pred uplynutím dvoch rokov, musí vrátiť alikvotnú čiastku štátu.

Zdroj: http://hnonline.sk/

Podávanie priznaní k DPH len elektronicky

Dlhodbým cieľom štátnej správy je plne elektronizovať komunikáciu medzi daňovými subjektmi a správcom dane. Jedným z týchto krokov bolo aj zavedenie povinnej elektronickej komunikácie vybraných subjektov s daňovými úradmi.

Trestné činy právnických osôb

Zákonom č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb sa do slovenského právneho poriadku zavádza trestná zodpovednosť právnických osôb za vymedzené trestné činy. Trestného činu sa tak bude môcť dopustiť nielen konkrétna fyzická osoba, ale aj právnická osoba, ktorej môže byť uložený niektorý zo zákonom určených trestov.